miercuri, 30 aprilie 2014

Scrisoare deschisă către guvernele SUA şi Regatului Unit
STIMAŢI DOMNI,Noi,  Asociaţia ROMÂNIA VIE, un ONG românesc născut şi format în contextul miscărilor din Piaţa Universităţii, Bucureşti, din anii 2012-2013, suntem din ce în ce mai îngrijoraţi de agresiunea manipulată din exterior la care vecinul estic al ţării noastre, Ucraina, este supus de la momentul înlăturării fostului preşedinte, dl. Victor Ianukovici. Considerăm că anexarea Peninsulei Crimeea de către Federaţia Rusă şi rebeliunea armată pro-rusă în curs în regiunile de est şi de sud ale ţării reprezintă acţiuni inacceptabile, amintind prea mult de evenimentele care au precedat declanşarea celui de-al doilea război mondial.
De asemenea, aceste evenimente sunt cu atât mai tulburătoare cu cât ele au loc în aceeaşi parte a lumii în care sunt situate statele româneşti, România şi Republica Moldova. Să nu uităm că România şi Principatele care au precedat existenţa modernă a ţării noastre au fost supuse de repetate ori imperialismului rusesc şi sovietic, că Republica Moldova a trecut prin procese foarte asemănătoare cu ceea ce se întâmplă acum în Ucraina imediat după ce această republică şi-a declarat independenţa în 1991-1992, cu un cert risc ca acele conflicte îngheţate să fie reactivate acum.
Oricât de îngroziţi suntem de riscul umanitar general creat de criza în amplificare, nu putem uita că în Ucraina trăiesc circa 500.000 de etnici români, mulţi dintre ei în unele dintre regiunile administrative direct ameninţate de propagarea ostilităţilor dintre armata şi poliţia ucraineană şi separatiştii pro-ruşi, iar potenţial chiar cu implicarea a însăşi armata rusă: Odesa, Mikolaiv, Herson, Kirovograd şi Republica Autonomă Crimeea.


Prin urmare este nevoie de o acţiune mai decisă pentru a pune capăt agresiunii împotriva Ucrainei şi pentru a permite popoarelor Ucrainei de a-şi hotărî singure soarta.
Apelăm la domniile voastre prin intermediul prezentei scrisori deschise pentru că în 1994 onorabilele dumneavoastră ţări au semnat la Budapesta Memorandumul privind Asigurările de Securitate, garantând Ucrainei că vor respecta şi vor proteja suveranitatea şi integritatea teritorială a acestei ţări, iar în schimb Ucraina a renunţat la statutul său de putere nucleară, moştenit de la fosta Uniune Sovietică, iar până în 1996 a transferat Federaţiei Ruse toate armele sale nucleare în vederea distrugerii lor.
Până acum, cu sancţiunile simbolice introduse împotriva anumitor subiecţi ruşi şi ucraineni, nu putem spune că ţările domniilor voastre şi-au îndeplinit obligaţiile. Acest fapt este îngrijorător nu numai din perspectiva încrederii ce poate fi acordată guvernelor dumneavoastră cu privire la respectarea angajamentelor lor internaţionale, dar şi din unghiul viitoarelor deproliferări nucleare. Care ţară care deţine în prezent arme nucleare sau care este pe punctul să dezvolte astfel de arme va mai renunţa la ele în viitor în schimbul unor garanţii de securitate americane şi britanice după precedentul ucrainean?
De asemenea, apelăm la ţările domniilor voastre în calitate de parteneri majori în NATO, alianţă din care şi România face parte. În acest moment avem dubii că în cazul în care România va fi atacată nu de o ţară de mărime mijlocie, precum Iranul, ci de o putere de talia Federaţiei Ruse, NATO va acţiona în concordanţă cu articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord,
Încheiem prin a preciza că organizaţia noastră are drept scop apărarea drepturilor omului, protejarea patrimoniului natural, cultural, istoric, arheologic şi paleontologic, promovarea cauzelor şi obiectivelor civice, culturale şi ecologice, refomarea societătii româneşti, propunerea de politici publice având ca obiect toate materiile enumerate anterior.

DEAR GENTS,We, the ROMÂNIA VIE Society, a Romanian NGO born and shaped within the Bucharest, University Square Movements of 2012-2013, are more and more worried about the foreign inspired aggression to which the Eastern neighbour of our country, Ukraine, is subjected since the downfall of the former President, Mr. Viktor Ianukovitch. We consider that the annexation of the Crimean Peninsula by the Russian Federation and the pro-Russian armed rebellion ongoing in the Eastern and Southern regions of the country represent unacceptable actions, reminding too much of the events which preceded the beginning of World War II.
Also, these events are even more disturbing as they are taking place in the same part of the world were the Romanian States, Romania and the Republic of Moldova, are located. Let us not forget that Romania and the Principalities who preceded our country’s modern existence were more then one time subjected to Russian and Soviet imperialism, and that the Republic of Moldova underwent processes quite similar to what is happening now in Ukraine immediately after this republic declared her independence in 1991-1992, with a certain risk for the existing frozen conflicts to be reactivated.
As appalled as we are of the general humanitarian risk posed by the developing crisis, we cannot forget that there are roughly 500,000 ethnic Romanians living in Ukraine, many of them in some administrative regions directly threatened by the spread of the hostilities between the Ukrainian Army and Police and the Pro-Russian separatists, and potentially the Russian Army itself: Odessa, Mikolaiv, Herson, Kirovograd and the Autonomous Republic of Crimea.
Therefore there is need for a more decisive action to end the aggression against Ukraine and let the peoples of the Ukraine to freely decide their future.
We appeal to you especially by the means of the current opened letter because in 1994 your honourable countries signed the Budapest Memorandum on Security Assurances, guaranteeing to Ukraine to respect and protect the sovereignty and the territorial integrity against any foreign aggression, and in return Ukraine renounced to her status inherited from the former Soviet Union as a nuclear power, and by 1996 transferred all her nuclear weapons to the Russian Federation to be dismantled.
Until now, with the symbolic sanctions introduced against certain Russian and Ukrainian subjects, we cannot say your countries fulfilled their obligations. This is worrying not only from the perspective of the trustworthiness of your governments in keeping their international undertakings, but also in the perspective of future nuclear demilitarisation. Which country who currently possesses nuclear weapons or is on the brink of developing such weapons will give them up in the future against American and British security guarantees after the Ukrainian precedent?
We also appeal to your countries as senior partners in NATO, an alliance to which Romania is also belonging. Right now we have doubts that in the case Romania will be attacked not by a medium size country, such as Iran, but by a power such as the Russian Federation, NATO will act in accordance with article 5 of the North Atlantic Treaty.

We end by specifying that our organisation has as purpose the protection of the human rights, of the environment and the cultural, archaeological, historical and fossil heritage, the promotion of civic, cultural and ecologic causes, the reformation of the Romanian society, suggesting public policies regarding all the previously mentioned issues.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu